Föreningen Gylleneskräp

Styrelsen

Ordförande: Roland Arvidsson
Kassör: Anders Carlsson
Sekreterare: Eivor Folkesson
Övriga ledamöter: Fredrik Feldt, Anna Cobb
Revisor: vakant
trash

Stadgar

Antagna 2013-11-27

§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är föreningen Gyllene Skräp. Föreningen har sitt säte i Vadstena.

§ 2 Form & Ändamål
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen Gyllene Skräp skall med utgångspunkt i Roland Arvidssons sagovärld på ett lekfullt sätt sprida kunskap och upplevelser om kultur och hållbar utveckling. Detta sker genom festivaler och andra events och genom att i samverkan med kommuner, museer, företag mm utforma upplevelser och pedagogiska verktyg och med sagans hjälp sprida kunskap i enlighet med föreningens syfte.

§ 3 Medlemskapet
Föreningen är öppen för fysiska eller juridiska personer, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

§ 4 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Val av ordförande
12. Val av kassör
13. Val av övriga ledamöter
14. Val av suppleanter
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Mötet avslutas

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

§ 5 Extra årsmöte
Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§6 Beslutsformer
För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.

§ 7 Firmatecknare
Firmatecknare utses av styrelsen

§ 8 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

§ 9 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

§ 10 Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.

professor_logga